Burmistrz Łęcznej przypomina o o terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2019 roku.

24-10-2019, 12:05

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie w kwocie równiej sumie opłat za trzy miesiące kwartału kalendarzowego* - dotyczy kwoty wynikającej ze złożonej przez podatnika deklaracji lub wydanej przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość tej opłaty.

Opłata jest płatna bez wezwania
do 4 listopada 2019 roku**
Opłatę należy uiścić poprzez wpłatę na rachunek bankowy:
37 1020 3147 0000 8902 0091 7245

 * termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony uchwałą Rady Miejskiej w Łęcznej to 1 listopada. Jednakże zgodnie z art. 12 § 5 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy
** do wpłat uiszczonych po terminie naliczone zostaną odsetki za zwłokę.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza