Sekretarz

Jerzy Małek - Sekretarz Miasta 
Kontakt służbowy:
81-535-86-06
e-mail:
 • Data urodzenia:
  9 maja 1958 r.
 • Wykształcenie:
  wyższe - Politechnika Lubelska
 • Doświadczenie zawodowe:
  - od 1985 r. do 1990 r. Górniczy Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęcznej na stanowisku Kierownika Działu Technicznego
  - od 1990 r. praca na stanowisku Sekretarza Miasta
 • Hobby:
  turystyka górska
 • Stan rodzinny:
  żona - doktor nauk medycznych - adiunkt w AM w Lublinie, synowie - Rafał i Konrad
Zakres odpowiedzialności:
Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu. 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działań urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) organizacja pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
3) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej urzędu,
4) opracowywanie projektu statutu i regulaminów organów gminy,
5) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
6) organizowanie współdziałania z sołectwami i osiedlami oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
7) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
8) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
9) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
10) promocja gminy,
11) wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
12) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne),
13) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

3. Sekretarz prowadzi nadzór nad prawidłową realizacją zadań wykonywanych przez podległe komórki organizacyjne.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza