Referat Plan. Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym
Pl. Kościuszki 5
pok. nr 1 i 2
→ FORMULARZ KONTAKTOWY
PRACOWNICY
 
→mgr inż. Halina Stasiewicz
Kierownik Referatu
tel. 81-535-86-50
fax 81-752-02-42
e-mail:
→  
st. d/s dodatków mieszkaniowych
tel. -81-535-86-53

→ mgr Agnieszka Ciołek
st. d/s gospodarki mieniem gminnym i gospodarki mieszkaniowej
tel. 81-535-86-53

→ mgr Justyna Baka
st. d/s gospodarki mieniem gminnym i gospodarki mieszkaniowej
tel. 81-535-86-52


→ Krzysztof Stachura 
st. d/s planowania przestrzennego
tel. 81-535-86-52
 
→ mgr Justyna Gumieniuk
st. d/s gospodarki mieniem gminnym i gospodarki mieszkaniowej
tel.
81-535-86-51
ZAKRES ZADAŃ:
1) gospodarka nieruchomościami,
2) inwentaryzacja mienia gminnego,
3) gospodarka gruntami stanowiącymi mienie gminne - tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, prowadzenie spraw sprzedaży, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ustalenie opłat z tego tytułu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4) rozgraniczenie i podział nieruchomości,
5) scalenie i wymiany gruntów,
6) zagospodarowanie przestrzenne,
7) pracownicze ogródki działkowe,
8) numeracja porządkowa nieruchomości oraz nazewnictwo ulic i placów,
9) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym remonty budynków komunalnych, analiza i ocena potrzeb mieszkaniowych i możliwości ich zaspokajania, sprzedaż lokali mieszkalnych, wydzierżawianie lokali użytkowych

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza